Navigace

Obsah

logo_policiePolicie

Policie České republiky

Nově otevřené kontaktní místo v Klimkovicích - v zámku v prvním patře , vedle vstupu do městského úřadu v místnosti č.1.

Otevírací doba : pondělí, středa a pátek od 8 do 14 hodin 

Telefonní čísla: 974 727 501, 596 911 333

 

Obecní policie Vřesina působí v Klimkovicích od 1.10.2012

Obecní policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Strážníci Obecní policie Vřesina budou vykonávat úkoly stanovené obecní policii na území města Klimkovic s účinností od 1.10.2012.

 

Působnost obecní policie
Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky. Každý má právo obracet se na strážníka obecní policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Strážník obecní policie v Klimkovicích prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci písemným zmocněním.

 

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
 • vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou

Strážníky najdete na adrese Klimkovice, Komenského 112 (modrá škola), a to každou první středu od 14,00 do 17,00 h. Návrhy, nápady náměty nebo dotazy můžete směřovat na policie@mesto-klimkovice.cz nebo je kontaktovat na (725 156 066)