Navigace

Obsah

Jednací řád komise pro projednávání přestupků města Klimkovic

Čl. l - Základní ustanovení

Starosta města Klimkovic zřídil v souladu s ust. § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako zvláštní orgán města komisi pro projednávání přestupků a jmenoval její členy. Komise se schází v budově MěÚ Klimkovice, I. patro, č. dv. 6 - jednací místnost, a to podle potřeby, zpravidla jednou do měsíce. Komisi svolává oprávněná úřední osoba stanovená Organizačním řádem městského úřadu, to je referent odboru správního, který je rovněž zapisovatelem komise. V jeho nepřítomnosti je oprávněnou úřední osobou a současně zapisovatelem komise zastupující pracovník odboru správního, a to vedoucí odboru správního.

Čl. 2 - Příprava jednání

Spisovou dokumentaci a materiály připravuje zapisovatel komise jako oprávněná úřední osoba ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), která je na úseku přestupkové agendy dále pověřena k provádění úkonů městského úřadu jako správního orgánu ve správním řízení v rozsahu – všechny úkony včetně podepisování meritorních rozhodnutí. 
Před jednáním komise se pozvaní členové dostaví v dostatečném časovém předstihu a seznámí se s programem komise a obsahem projednávaných podání.

Čl. 3 - Řízení

Komise jako kolegiální orgán v souladu s § 134 správního řádu jedná vždy ve tříčlenném složení za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí na úseku projednávání přestupků (dále jen předseda - předsedající). Jednání a rozhodování komise je přítomen rovněž zapisovatel komise. 

Čl. 4 - Rozhodování

Komise rozhoduje vždy ve tříčlenném složení za předsednictví předsedy komise. Komise rozhoduje hlasováním, hlasování vždy předchází porada členů. Poradě nesmí být přítomna jiná osoba než členové komise a zapisovatel jako osoba pověřená sepsáním protokolu. Každý člen komise je oprávněn při poradě podat návrh na konkrétní usnesení a má jeden platný hlas. Usnesení je přijato nadpoloviční většinou hlasů (zapisovatel, který není členem komise, nehlasuje).
Hlasování řídí předseda komise, členové hlasují osobně a jednotlivě, předseda naposled. O každém hlasování se sepisuje protokol. Protokol o hlasování obsahuje přesnou citaci usnesení, o němž se hlasuje, doslovně souhlasnou s výrokem rozhodnutí. Z protokolu musí být zřejmé, zda bylo usnesení přijato většinou hlasů  nebo jednomyslně. Protokol o hlasování obsahuje podpis všech tří členů komise a zapisovatele. Protokol o hlasování se vkládá do obálky, která se uzavře, označí úředním razítkem a uloží do příslušného správního spisu. 

Čl. 5 - Jednání o námitkách

Je-li účastníkem řízení v souladu s § 14 správního řádu vznesena námitka pro podjatost některého člena komise, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, rozhodne o této námitce komise jako celek s výjimkou toho člena, jehož vyloučení je namítnuto. 

Čl. 6 - Účinnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.