Klimkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Oznámení starosty o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta města Klimkovic podle § 14c odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

  1. Volby do Parlamentu ČR se konají
  • v pátek 8. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
  • v sobotu 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin,
  1. Místem konání voleb je:
  • ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v přízemí budovy na adrese Komenského 112, Klimkovice (MOZAIKA) - pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: 28. října, Čs. legií, Fonovická, Habrová, Hradilova, Hraniční, Jarmily Glazarové, Ke Statku, Komenského, Křížkovského, část ulice Lagnovské (u JZD), Luční, Malá strana, Mlýnská, Na Valech, Nádražní, Na Vyhlídce, Náměstí, Ostravská, Potoční, Porubská, Polanecká, Poštovní, Požárnická, Resnerova, Rybniční, Smetanova, Stodolní, Tyršova, U Podjezdu, U Zahrádek, Úzká, V Lipkách, Zámecká. Tento okrsek není bezbariérový.

 

  • ve volebním okrsku č. 2 – volební místnost v Hasičské zbrojnici na adrese Požárnická 290, Klimkovice - pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: 9. května, 30. dubna, Čs. armády č. p. 177, 183, 193, 196, 199, 204, 212, 242, 261, 311, 314, 316, 317, 320, 342, 380, 497, 642, 665 a 791, Dělnická, Gen. Svobody, Jiřího Wolkra, Mexiko, Mírová, Osvobození, Palackého, Pionýrů, Písečná, Pod Kinem, Polní, Příčná, Revoluční, SNP, Vřesinská. Tento okrsek není bezbariérový.

 

  • ve volebním okrsku č. 3 – volební místnost ve 2. patře Městského úřadu (zasedací místnost ZM) na adrese Lidická 1, Klimkovice - pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Augustinova, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Čs. armády pouze čp. 321, 402, 614, 418, 474, 494, 501, 918, E8, Havlíčkova, Husova, městská část Hýlov, Jiráskova, Jižní, Kotkova, část ulice Lagnovské (u bývalé skládky), Lidická, Na Štěrkovci, Nad Vodárnou, Nerudova, Olbrachtova, Olbramická, Opavská, Pod Vinohrady, Slezská, U Barevny, U Rybníčku, U Lesa, Zahradní. Tento okrsek je bezbariérový.

 

  • ve volebním okrsku č. 4 – volební místnost v Mateřské škole na adrese Josefovice 38, Klimkovice - pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v městské části Josefovice. Tento okrsek není bezbariérový.

 

3. Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství České republiky prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

5. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

8. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

9. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, tak může učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

10. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad v kanc. č. 10 nebo na tel. č. 556 420 752 a v den voleb okrskovou volební komisi (čísla komisí budou zveřejněna na webových stránkách města bezprostředně přede dnem voleb) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě vyšle komise dva členy s přenosnou volební schránkou za voličem.

11. Voliči jsou povinni respektovat mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19.

12. Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19, použijí se zvláštní způsoby hlasování. Voliči v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno, a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

 

Věřím, že i za stále ztížených podmínek dokážeme všichni společně volby řádně zabezpečit.
Prosíme voliče o trpělivost a o dodržování pokynů členů volebních komisí.

V Klimkovicích, 20. 9. 2021

 

 

 

 

Jaroslav Varga

starosta města

 

 

 

Datum sejmutí: 11. 10. 2021 Zodpovídá: Ivana Gelnarová