Klimkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Josefovice, část Klimkovic bude v období od 16.8. – 15.10.2021 provedena celková oprava komunikace procházející samotným centrem obce.

Oprava (zahrnuje také žulový jednořádek, poškozené obruby, silniční odvodnění) bude spočívat jednak ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové vrstvy - obrusná a ložná), provedením sanace a recyklace podkladních vrstev a položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení vč. protismykových úprav povrchu. Stavební práce si v určitých fází výstavby vyžádají úplnou uzavírku silnice III/46417, která bude rozdělena do následujících etap:

I. etapa – úsek od kaple po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1, tedy po odbočku na Janovice (16.9. – 30.9.2021)

II. etapa – úsek od křiž. se sil. II/647 po kapli (1.10. – 11.10.2021)

Za uzavřený úsek této komunikace bude obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 (ul. Lidická/Olbramická) a III/46417 (ul. Josefovická) viz. výlukové jízdní řády a to zvlášť pro 1. etapu výstavby a zvlášť pro 2. etapu výstavby:

Výlukové jízdní řády linek 674 a 679 s platností od 16.9.2021 do 30.9.2021 – v tomto termínu bude autobusová zastávka Klimkovice, Josefovice, Jednota obsluhována pouze spoji č. 5 a 11 linky č. 679 a spojem č. 7 linky č. 674. Ostatní spoje danou zastávku neobslouží. Taktéž nebude obsluhována zastávka Klimkovice, Josefovice, rozcestí, až na výjimku víkendových spojů 206 a 251 linky č. 679 a spoje 201 a 202 linky č. 674.

Výlukové jízdní řády linek 674 a 679 s platností od 1.10.2021 do 11.10.2021 – v tomto termínu nebudou obsluhovány zastávky Klimkovice, Josefovice, Jednota a Klimkovice, Josefovice, rozc. Dále v tomto termínu budou spoje 206 a 251 linky č. 679 a spoje 201 a 202 linky č. 674 obsluhovat zastávku Klimkovice, Josefovice, rozcestí. V ostatních případech bude průjezd vozidel řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu). Příjezd s jediným přístupem k nemovitostem ze sil. III/46417 nebude možný za úplné uzavírky komunikace, kdy bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu informovat prostřednictvím letáků a dalších prostředků obce, kde budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení v závislosti na vývoji aktuálních klimatických podmínek.

Vážení spoluobčané, město Klimkovice společně se Správou silnic MSK, p.o. a zhotovitelem stavby společností JANKOSTAV s.r.o., vynaloží maximální úsilí, abychom co nejméně komplikovali život občanům, obchodníkům a účastníkům silničního provozu, kteří využívají tuto komunikaci. Bohužel se takto rozsáhlá oprava neobejde bez nezbytných omezení. Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům obce Klimkovice-Josefovice děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.

Klimkovice 12. 8. 2021

Správa silnic MSK, p.o.; město Klimkovice

674 1.10.2021 - 11.10.2021.pdf (245.86 kB)

674 16.9.2021 -30.9.2021.pdf (247.69 kB)

679 1.10.2021 - 11.10.2021.pdf (264.31 kB)

679 16.9.2021 - 11.10.2021.pdf (231.24 kB)

679 16.9.2021 - 30.9.2021.pdf (266.75 kB)

situace stavby.pdf (131.23 kB)

Datum sejmutí: 15. 10. 2021 Zodpovídá: Ivana Gelnarová