Klimkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

I N F O R M A C E

o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic

Městský úřad Klimkovice v souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic svolaného starostou města Klimkovic v souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:   zasedací místnost Zastupitelstva města Klimkovic ve II. poschodí zámku                

Doba konání:    středa 22. září 2021 od 15.00 hodin

 

Navržený program:                  

.       zahájení, schválení programu

.       určení ověřovatelů zápisu 26. zasedání zastupitelstva města a zapisovatele

·       zpráva ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města

·       volba členů návrhové komise

·       informace o plnění usnesení zastupitelstva města

·       zpráva o činnosti rady města  a ostatních orgánů města

·       zpráva kontrolního výboru, finančního výboru a dopravně bezpečnostního výboru 

     

 1. Prezentace projektu dětí z RC Želvička "Zábavný park" (cca v 16 h)
 2. Volba přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
 3. Sportovní hala - úprava zadání  (cca v 17 h)
 4. Rozhodnutí o využití pozemku pod OD Hruška  (cca 17.45 h)
 5. Závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2020

Diskuze s osadními výbory a občany (od cca 19:20 h – 19.50 h)

 1. Majetkové věci

6.1 Prodej pozemku parc. č. 3180/3 k. ú. Klimkovice a opakovaný záměr na prodej pozemku parc. č. 3180/5 k. ú. Klimkovice

6.2 Směna pozemku parc. č. 3188/15 k. ú. Klimkovice za část pozemku parc. č. 2178/34 k. ú. Klimkovice ve vlastnictví fyzické osoby

 1. 3 Žádost fyzické osoby o prodej pozemku parc. č. 3188/7 k. ú. Klimkovice
 2. 4 Vyřazení bytu z bytového fondu – ul. Komenského 216
 3.  
 4. Doporučení nadřízeného orgánu územního plánování a pořizovatele změny č. 2 Územního plánu Klimkovic na zastavení Změny č. 2 Územního plánu Klimkovic a pořízení nového územního plánu Klimkovic
 5. Výzva MěÚ BÍLOVEC ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD - k podání vysvětlení užívaní stavby „Příprava  území pro výstavbu 10-ti RD v k. ú. Klimkovice – Hýlov, SO 051 Obslužná komunikace“ nyní na pozemcích parc. č. 2255/9, 2255/7,2255/24, 2255/37, 3192/8, 2455/1, a 4734/6 k. ú. Klimkovice (na Hýlově)
 6. Změna systému v nakládání s komunálním a separovaným odpadem – Door to door systém
 7. Časový plán města Klimkovic pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace  Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z:  Aktualizace 2020
 8. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnutí dotace v projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ (5. žádost-č. j. MSK 96229/2021)
 9. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnutí dotace v projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ (6. žádost-č. j. MSK 95549/2021)
 10. Poskytnutí NFV v rámci Programu města Klimkovic pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“ 
 11. Poskytnutí úvěru z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů
 12.  Výběr zhotovitele ve veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavebních prací s názvem „Rekonstrukce v budovách MŠ a ZŠ obce Klimkovice“
 13. Přijetí dotace ze státního rozpočtu ministerstva kultury ČR, pro publikaci Karla Vůjtka s názvem „Domovy Jarmily Glazarové“
 14. Žádost o finanční příspěvek na nezbytné opravy Lesního parku Klimkovice
 15. Žádost o peněžitý příspěvek na sportovní soustředění hráčů TJ Sokol Klimkovice
 16. Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky města Klimkovic č. 3/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 4/20219, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 17. Muzeum Klimkovice
 18. Ozvučování zasedání zastupitelstva
 19. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
 20. Zpráva o hospodaření  města Klimkovice za období leden - červen 2021 
 21. Úprava rozpočtu města Klimkovic pro rok 2021 - rozpočtové opatření č. 20/2021
 22. Nová střecha sokolovny

·       diskuze, závěr

 

Jaroslav Varga

starosta

 

Datum sejmutí: 23. 9. 2021 Zodpovídá: Ivana Gelnarová