Navigace

Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

 1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
 2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
 3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121

 1. Osadní výbor je oprávněn
  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
 2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Osadní výbor Josefovice - zápisy

Zprávy

Zápis z jednání OV Josefovice 15. 4. 2021

Program zasedání OV:
1. Informace z průběhu posledního zasedání Zastupitelstva města.
2. Informace ze setkání předsedy OV s panem starostou dne 7. 4. 2021.
3. Návrh kulturních a sportovních akcí na rok 2021.
4. Čerpání financí určených na činnost OV.
5. Diskuse.
celý text

ostatní | 14. 5. 2021 | Autor: Michaela Šimonová

Zápis z jednání OV Josefovice 26. 6. 2020

1. Informace z průběhu 16. a 17. zasedání Zastupitelstva
města
2. Informace z místního šetření s p. starostou a p. Glombem
3. Kanalizace v Josefovicích
4. Příprava hasičské zbrojnice pro konání schůzky k
investičním akcím
5. Čerpání financí určených na činnost OV
6. Plán kulturních a sportovních akcí na druhé pololetí roku
2020
7. Diskuze
celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Michaela Šimonová

Zápis z jednání OV Josefovice 11. 12. 2019

1. Informace o činnosti Osadního výboru a dění ve městě
2. Rekapitulace plnění investic schválených pro Josefovice na rok 2019
3. Seznámení s aktuálním stavem stavby ČOV a kanalizace v Josefovicích
4. Návrhy na investice v Josefovicích pro rok 2020
5. Návrhy kulturních a sportovních akcí v Josefovicích na rok 2020
6. Stav čerpání financí k 31.11.2019
7. Diskuse občanů a hostů se členy Osadního výboru
8. Různé a závěr
celý text

ostatní | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání OV Josefovice 12. 9. 2019

1. Seznámení s aktuálním stavem stavby ČOV a kanalizace v Josefovicích.
2. Stav čerpání financí k 31.8.2019.
3. Aktualizace návrhu kulturních a sportovních akcí na období září až prosinec 2019 včetně schválení objemu financí potřebných na tyto akce.
4. Návrhy na investice v Josefovicích pro rok 2020.
5. Ostatní.
celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání OV Josefovice 30. 5. 2019

1. Informace z průběhu 7. ZM, konaného 20. 5. 2019.
2. Seznámení s aktuálním stavem stavby ČOV a kanalizace v Josefovicích.
3. Projednání návrhu jednacího řádu OV města včetně návrhu způsobu financování OV.
4. Stav čerpání financí k 31. 5. 2019 + evidence.
5. Příprava a organizace Kácení máje a Dětského dne.
Aktualizace návrhu kulturních a sportovních akcí na 2. pololetí 2019 včetně vyčíslení objemu financí potřebných na tyto akce.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání OV Josefovice 19. 3. 2019

1. Návrh seznamu akcí pořádaných OV Josefovice v roce 2019 včetně objemu potřebných financí
2. Problematika stavby ČOV
3. Ostatní
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu