Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.


§ 121

1. Osadní výbor je oprávněn

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osadní výbor Hýlov

Kontakt: hylov@mesto-klimkovice.cz

 

Osadní výbor Hýlov zřízený Zastupitelstvem města Klimkovic dne 25.ledna 2012 zastupující občany nejen Hýlova, ale i části od památné lípy "nahoru", byl územně specifikován mapkou, schválenou zastupitelstvem města Klimkovice dne 23. 9. 2015 - mapa.

Cílem činnosti osadního výboru je být "prodlouženou rukou" v rozhodování o rozvoji této části obce vedoucí ke spokojenosti, bezpečnosti a klidnému soužití občanů.

Příspěvky, podněty náměty: hylov@mesto-klimkovice.cz