Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. 10. 2020

Zprávy

Zřízení volebního stanoviště drive-in

Krajský úřad Moravskoslezského kraje dle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, informuje o umístění volebních stanovišť (tzv. drive-inů) na území Moravskoslezského kraje:
celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Informační leták MV ČR - JAK VOLIT

MV ČR vydává informační leták, jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů, zejména pokud má volič nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu covid-19 (popis zvláštních způsobů hlasování). Pro ostatní voliče doporučuje dodržování hygienických opatření ve volební místnosti celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Oznámení starosty o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta města Klimkovic podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se konají

• v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin,
celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Vymezení plakátovacích ploch pro volební kampaň

Starosta města Klimkovic v souladu s ust. § 56a odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pro volební kampaň plochy pro vylepení volebních plakátů, takto: celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát by měl předložený návrh projednat na své schůzi dne 20. srpna 2020.
Návrh je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
celý text

ostatní | 20. 8. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu.
Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. celý text

ostatní | 20. 8. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. celý text

ostatní | 20. 8. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Voličské průkazy - informace + tiskopis žádosti

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně v kanc. č. 10 MěÚ Klimkovice do okamžiku uzavření stálého seznamu (30. 9. 2020 do 16 h), písemně podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem a doručeným na adresu Lidická 1, 742 83 Klimkovice nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (25. 9. 2020), nebo v elektronické podobě podáním zaslaným prostřednictvím datové schránky ximbfsi nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (25. 9. 2020). POZOR - žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby ani z datové schránky podnikající fyzické osoby voliče.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle (nejdříve 17. 9. 2020).
celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Starosta města poskytuje
• v souladu s § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstev krajů,

informace o počtu a sídlech volebních okrsků:
celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Starosta města Klimkovic jmenuje
v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Přehled termínů a lhůt

pro volby do zastupitelstev krajů celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Andrea Jahnová

Rozhodnutí prezidenta ze dne 9. 4. 2020

o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Andrea Jahnová