Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 3026/2022-TS/TRO

Záměr na pronájem nebytových prostor k podnikání ve 3. NP budovy zámku

MĚSTO KLIMKOVICE

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Záměr na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání ve 3. NP budovy pro administrativu č. p. 1, která je součástí pozemku parc. č. 1, v k. ú. Klimkovice, místností č. 328 o celkové výměře 22,80 m2

Město Klimkovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání ve 3. NP budovy zámku, budova pro administrativu č. p. 1, ul. Lidická v Klimkovicích, místnosti č. 328 o celkové výměře 22,80 m2, která je součástí pozemku parcelní číslo 1 o velikosti 1 426 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Klimkovice, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Využití by mělo odpovídat charakteru budovy.

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu města Klimkovic, Lidická 1, 742 83 Klimkovice nebo na adresu Technické správy města Klimkovic, Ostravská 96, 742 83 Klimkovice, a to nejpozději do 30. 12. 2022.

Písemné vyjádření či písemnou nabídku doručte v zalepené obálce označenou v levém horním okraji „Záměr na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání v 3. NP budovy pro administrativu č. p. 1“.

Tento záměr byl schválen Radou města Klimkovic na její 2. schůzi dne 15. 11. 2022.

 

Bc. Jaroslav Varga
starosta města Klimkovic

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:…………………..

 

Sejmuto z úřední desky dne: ………………………

 

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Andrea Jahnová

Zpět