Navigace

Obsah

Zpět

Informace o konání 33. zasedání zastupitelstva

I N F O R M A C E

o konání 33. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic

Městský úřad Klimkovice v souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání 33. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic svolaného starostou města Klimkovic v souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:   zasedací místnost Zastupitelstva města Klimkovic ve II. poschodí zámku

       Doba konání:    středa  29. června 2022 od 16:00 hodin    

 

Navržený program:

.       zahájení, schválení programu

.       určení ověřovatelů zápisu 33. zasedání zastupitelstva města a zapisovatele

·       zpráva ověřovatelů zápisu z 31. a 32. zasedání zastupitelstva města

·       volba členů návrhové komise

·       informace o plnění usnesení zastupitelstva města

·       zpráva o činnosti rady města  a ostatních orgánů města

·       zpráva kontrolního výboru, finančního výboru a dopravně bezpečnostního výboru 

     

 1. Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období
 2. Generální oprava fotbalového hřiště
 3. Ubytování uprchlíků v Hotelu na podloubí
 4. Podání žádosti o dotaci na vybudování meze se stromořadím na pozemku města
 5. Nabídka spoluvlastníků stavby inženýrské sítě – SO 05 Splašková kanalizace umístěné na pozemcích parc. č. 1637, 1638/1, 3895, 3896, 3892/1, 3891 k. ú. Klimkovice na převod této stavby do vlastnictví města Klimkovic formou daru – změna návrhu
 6. Aktualizace Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu „Gravitační kanalizace Klimkovice – Polanka, ul. 28. října – 1. května“
 7. Žádost o poskytnutí peněžitého příspěvku spolku Folklor bez hranic Ostrava
 8. Žádost o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích v roce 2022

 

Diskuze s osadními výbory a občany (od cca 18:00 h – 18.30 h)

 

 1. Dotace na zelenou střechu z operačního programu životního prostředí – budova občanské vybavenosti č. p. 891
 2. Hospodaření města za leden až prosinec 2021
 3. Hospodaření města za leden až květen 2022
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 města Klimkovice sestavené k 31. 12. 2021 včetně výsledku hospodaření za účetní období 2021
 5. Návrh závěrečného účtu města za rok 2021
 6. Úprava rozpočtu města Klimkovic pro rok 2022 - rozpočtové opatření č. 11/2022

·       diskuze, závěr

 

Jaroslav Varga

   starosta

Vyvěšeno: 21. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: Ivana Gelnarová

Zpět