Navigace

Obsah

Pozemek parc. č. 2884 v k. ú. Klimkovice

Typ: ostatní
Žádost č. 2/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost č. 2/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1) Je pozemek parc. č. 2884 v k. ú. Klimkovice, jehož vlastníkem je město Klimkovice, místní nebo účelovou komunikací a na základě kterého rozhodnutí?

2) V jakém kontextu na požadované informace dle bodu A) je rozhodnutí Rady města Klimkovice ze dne 11. 11. 2015, kterým byl vysloven souhlas s připojením pozemku parc. č. 2883/47 v k. ú. Klimkovice na veřejnou komunikaci na pozemku města Klimkovice, parc. č. 2884 v k. ú Klimkovice, za podmínky, že stavebník nebude po městu požadovat zpevnění této komunikace? 3) Bylo na základě souhlasu Rady města Klimkovic podle bodu B) silničním správním úřadem Městského úřadu Klimkovice rozhodnuto o připojení sousední nemovitosti pozemku parc. č. 2883/47 na pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 2884, oba v k. ú. Klimkovice, ve smyslu ust. § 10 zákona o pozemní ch komunikacích? V případě existence tohoto dokumentu požaduji vyhotovení kopie

 

K ot. 1)

Pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 2884 k. ú. Klimkovice prohlásil její vlastník, město Klimkovice, dne 9. 6. 2021 za veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci, přičemž správní řízení u příslušného silničního správního úřadu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dosud nebylo zahájeno. Obecné užívání dle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je v současné době zajištěno, resp. není omezeno.

 

K ot. 2)

Váš dotaz na kontext rozhodnutí Rady města Klimkovic ze dne 11. 11. 2015 nelze uspokojivě odpovědět, vzhledem k odlišnému personálnímu složení Rady města Klimkovic v roce 2015. Jednání Rady města Klimkovic je neveřejné, nelze tedy domýšlet pohnutky a záměry, které vedly k rozhodnutí, které Rada města Klimkovic učinila v roce 2015. Z pohledu právních předpisů platných v roce 2015 i nyní, především zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je však patrné, že Radě města nepřísluší rozhodovat o připojení k účelovým komunikacím.

 

K ot. 3)

Městský úřad Klimkovice, Odbor hospodářsko-technický vykonávající působnost příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Klimkovic podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nevydal rozhodnutí o povolení připojení pozemku parc. č. 2883/47 k pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 2884 k. ú. Klimkovice.

 

Bc. Petra Janečková

 

Dotaz 7. 7. 2021

Odpověď 20. 7. 2021

 

Zobrazit do: 31. 12. 2023


Vytvořeno: 28. 2. 2022
Poslední aktualizace: 28. 2. 2022 12:13
Autor: Správce Webu