Obsah

Plocha Z/81 v územním plánu

Typ: ostatní
Žádost č. 3/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost č. 3/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den, rád bych požádal o informaci, případně o textovou a výkresovou část územního plánu, který byl platný před stávajícím územním plánem. Jedná se mi čistě o informaci, do které kategorie patřila stávající plocha Z/81.

 

K Vašemu požadavku na informaci: „…o informaci případně o textovou a výkresovou část územního plánu, který byl platný před stávajícím územním plánem“ sděluji:

'Územní plán Klimkovice' vydaný formou opatření obecné povahy č. j. SMO/83179/16/ÚHAaSŘ/POT, o jehož vydání rozhodlo usnesením č. 12/203 Zastupitelstvo města Klimkovice dne 2. března 2016,
a který nabyl účinnosti dne 29. března 2016, plně nahradil předcházející územní plán 'Územní plán města Klimkovice' (ve znění jeho změn). K tomuto datu tento také pozbyl platnosti a jeho závazná část, která byla vydána Obecně závaznou vyhláškou, již také pozbyla platnosti: viz. veřejně přístupné informace https://www.mestoklimkovice.cz/e_download.php?file=data/editor/118cs_22.pdf&original=OZV_1_2016.pdf.

 

'Územní plán města Klimkovice' (ve znění jeho změn), je z výše uvedeného, zařazen v archivu města Klimkovic. Městský úřad Klimkovice nedisponuje jeho digitální podobou. Z tohoto důvodu je možné po předchozí domluvě do tohoto územního plánu osobně nahlížet.

Vzhledem ke skutečnosti, že město Klimkovice nezajišťuje podle ust. § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů výkon územně plánovací činnosti, nemůže zaručit jeho celistvost a úplnost.

 

K Vašemu požadavku na informaci: „Jedná se mi čistě o informaci, do které kategorie patřila stávající plocha Z/81.“ sděluji: 'Územní plán města Klimkovice' (ve znění jeho změn) neobsahoval členění na kategorie.

'Územní plán města Klimkovice' byl vypracován dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Terminologie oproti dnešnímu územnímu plánu je zcela odlišná, a stejně tak i požadavky stavebního zákona na obsah a podrobnost územního plánu.

'Územní plán města Klimkovice' byl členěn na textovou a grafickou část. Závazná část se vyhlašovala obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“). OZV např. stanovila základní zásady uspořádání území, urbanistickou koncepci, zásady dopravního řešení a technického vybavení apod. a stanovila, ve kterých výkresech jsou tyto zásady zobrazeny/obsaženy viz. výřez níže:

výřez

 

Zastavitelná plocha Z/81 je v 'Územní plán Klimkovice' vymezena nově. Při porovnání obsahu výkresů A.1., A.2 'Územní plán města Klimkovice' je nynější zastavitelná plocha Z/81 součástí tehdy vymezeného zastavitelného území, zóny bydlení s regulativem výstavby pro navrhovanou plochu zástavby 71 a částečně by byla zařazena do funkčních ploch bydlení – rodinný dům s navrženým dopravním řešením pro ostatní vozidlové komunikace.

 

Ing. Dita Jalůvková

 

Dotaz 26. 7. 2021

Odpověď 15. 8. 2021

 

Zobrazit do: 31. 12. 2023


Vytvořeno: 28. 2. 2022
Poslední aktualizace: 9. 3. 2022 09:43
Autor: Správce Webu