Navigace

Obsah

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Občan ČR nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před Zastupitelským úřadem ČR v cizině. Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod.):

 • snoubenec, státní občan ČR  nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt

 

Žadatel předloží:

 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost (např. občanský průkaz)
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela


Formulář žádosti přiložen.

Kde se podává žádost:

 • Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá na matričním úřadu, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.
 • Pokud se žadatel zdržuje trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad ČR.
 • Neměl-li žadatel nikdy trvalý pobyt v ČR, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1.

Správní poplatek:

Za vydání  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti u úřadu, který doklad vydal.

Platnost Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství:

Uvedený doklad má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

Další doporučení pro žadatele:

Po uzavření manželství v cizině bude manžel/ka, který/á je státním občanem ČR, potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v ČR, na jehož základě si požádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu a pod.

Český oddací list vydá zvláštní matrika, vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině.

O zápis je třeba požádat buď u zastupitelského řadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR. Zápis do zvláštní matriky je bez správního poplatku.

K žádosti  o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně předložený do českého jazyka
 • doklad totožnosti
 • doklad o státním občanství (OP, CP a pod)
 • rodné listy snoubenců, případně další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy 

 

Související dokumenty:

Tiskopis - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství