Navigace

Obsah

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je dokladem o způsobilosti snoubence (občana ČR nebo osoby, která je osobou bez státního občanství, dále jen „bezdomovec“, jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů) k uzavření manželství v cizině nebo před Zastupitelským úřadem ČR v cizině. Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod.):
  • snoubenec, státní občan ČR nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt
  • zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci
Žadatel předloží:

- občanský průkaz, příp. cestovní pas
- rodný list
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (lze nahradit OP)
- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
- úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel v
  cizině
- pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, příp. úmrtní list zemřelého
  manžela
- úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna
  z předložených matričních dokladů

Kde se podává žádost:
  • Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá na matričním úřadu, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.
  • Pokud se žadatel zdržuje trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad ČR.
  • Neměl-li žadatel nikdy trvalý pobyt v ČR, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1.
  • Tiskopis žádosti je k dispozici na matričním úřadu v Klimkovicích.
Správní poplatek:

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Platnost Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství:

Uvedený doklad má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

Stejným způsobem se postupuje při podání žádosti o Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.

Další doporučení pro žadatele:

Po uzavření manželství v cizině bude manžel/ka, který/á je státním občanem ČR, potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v ČR, na jehož základě si požádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu a pod.

Český oddací list vydá zvláštní matrika, vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině.

O zápis je třeba požádat buď u zastupitelského řadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR. Zápis do zvláštní matriky je bez správního poplatku.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
  • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně předložený do českého jazyka
  • doklad totožnosti
  • doklad o státním občanství (OP, CP a pod)
  • rodné listy snoubenců, případně další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy 

Zodpovědná osoba: Lucie Kubzová, matrikářka

Kontakt: kubzova@mesto-klimkovice.cz, +420 556 420 752

Formuláře jsou k dispozici na matričním úřadu.