Navigace

Obsah

Informace o změně jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. (zák č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů)

Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.

Změna příjmení se týká obou manželů, proto matriční úřad vyžaduje souhlas druhého z manželů. Dále se změna příjmení týká i jejich nezletilých dětí.

Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Žádost se podává písemnou formou na matričním úřadu, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.

Formuláře – viz seznam formulářů

Jaké doklady se předkládají při podání žádosti:

 • písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 • rodný list, případně oddací list žadatele
 • rodný list dítěte, jde-li o změnu jeho jména nebo příjmení
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela/ky
 • platný občanský průkaz
 • jde-li o změnu jména či příjmení nezletilé osoby starší 15 let, její písemný souhlas
 • jde-li o změnu jména či příjmení nezletilé osoby mladší 15 let, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní poplatky:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného – 100 Kč
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníků nebo pěstounů – 100 Kč
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána později než měsíc od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu) – 100 Kč
 • při změně jména nebo příjmení v ostatních případech – 1 000 Kč

Od správního poplatku je osvobozena:

 • změna jména a příjmení při změně pohlaví
 • zpětvzetí příjmení do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství

 

Související dokumenty:

Tiskopis - Informace pro snoubence + hudba