Obsah

Informace o uzavírání manželství

Uzavření manželství v České republice lze uskutečnit formou občanského nebo církevního sňatku. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, nebo
 • starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před

 • osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Uzavření církevního sňatku:

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, musí kromě dotazníku k uzavření manželství vyplnit i žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Bez tohoto osvědčení by nebylo možné sňatek uzavřít. Platnost osvědčení k církevnímu sňatku je 3 měsíce od jeho vydání.

Kam se obrátit:

 • Po předběžném vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu si pak můžete domluvit místo a termín a bližší informace ohledně uzavření manželství.
 • Termín a podrobnosti církevního sňatku si snoubenci dohodnou přímo s farností.

Požadované doklady: viz Informace pro snoubence

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formuláře:

 • Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem, druhou část vyplňuje matrikář.
 • Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku je rovněž k dispozici na matričním úřadě.

Správní poplatky:

 • osvědčení k uzavření církevního sňatku - bez správního poplatku
 • uzavření manželství ve stanovené době a úředně určené místnosti – bez správního poplatku
 • uzavření místnosti mimo stanovenou dobu nebo úředně určené místo – 1.000 Kč
 • uzavírají-li manželství snoubenci, z nichž jeden nemá trvalý pobyt na území ČR – 2.000 Kč
 • uzavírají-li manželství snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč

 

Související dokumenty:

Tiskopis - Informace pro snoubence + hudba