Obsah

Druhopisy matričních dokladů

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, oddělení Zvláštní matrika.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu.

O vydání matričního dokladu může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Žadatel předloží:

doklad, kterým prokáže svoji totožnost (např. občanský průkaz)

doklad (např. rodný, oddací list), kterým prokáže svůj nárok na vydání druhopisu matričního dokladu

ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Formulář žádosti přiložen.

Správní poplatek:

Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí 100,- Kč v hotovosti. 

 

Související dokumenty:

Tiskopis - žádost o vydání druhopisu matričního dokladu