Obsah

Druhopisy matričních dokladů

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, oddělení Zvláštní matrika.

Matriční úřad vydá matriční doklad:
  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

V případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může být vydán matriční doklad jakékoliv fyzické osobě, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká.

Žadatel předloží:
  • žádost
  • průkaz totožnosti,
  • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).
Správní poplatek:

Za vydání druhopisu matričního dokladu se platí 100,- Kč v hotovosti do pokladny města. Duplikát matričního dokladu lze zaslat žadateli i prostřednictvím pošty na základě písemné žádosti. V takovém případě bude správní poplatek vybrán převodem na účet města po předchozí telefonické domluvě s matrikou o náležitostech platby. Duplikát matričního dokladu bude zasílám do vlastních rukou prostřednictvím pošty.

Zodpovědná osoba: Mgr. Hana Lazecká, matrikářka

Kontakt: lazecka@mesto-klimkovice.cz, +420 556 420 752

Tiskopis