Obsah

EVIDENCE OBYVATEL

Trvalý pobyt obyvatel

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Přihlašování osob k trvalému pobytu

Přihlašování osob k trvalému pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu. občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva), nebo doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná uvedený objekt užívat anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
  • při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu (na občanský průkaz, u něho byla oddělena vyznačená část, nelze cestovat)
  • za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
  • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, potom předloží rodný list dítěte
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • občan v případě, že se rozhodnul ukončit pobyt na území ČR, ohlásí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zaniknul nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení

Ohlašovna dále rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost vlastníka objektu nebo oprávněné osoby (tiskopis – návrh zde), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (obě podmínky musí být splněny současně). Byl-li údaj o místu trvalého pobytu občanovi úředně zrušen, stává se místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny obce, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.