Obsah

Adresa pro doručování

V souvislosti s novelou zákona o evidenci obyvatel bylo od 1. července 2009 nově stanoveno právo obyvatele ohlásit na ohlašovnu adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního předpisu (ve správním, soudním nebo obdobném řízení).

Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení může ohlásit obyvatel starší 15 let (pověřený zmocněnec na základě plné moci, za občana mladšího 15 let zákonný zástupce apod.) ohlašovně v místě trvalého pobytu vyplněním tiskopisu nebo volnou formou. Při ohlášení adresy pro doručování je obyvatel povinen prokázat svou totožnost. Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu. Ohlašovna po přijetí informace o adrese pro doručování tento údaj neprodleně nahlásí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se neplatí správní poplatek. 

Obyvatel si může vybrat jeden z typů adresy pro doručování – kromě klasické adresy to může být i e-mailová adresa, číslo faxu nebo schránka P. O. Boxu.

 

Správní orgán tedy bude při doručování zjišťovat, zda obyvatel má zřízenou nebo ohlášenou:

1. datovou schránku

2. doručovací adresu sdělenou v rámci vedeného či jiného správního řízení

3. adresu pro doručování

A nemá-li občan zřízenou datovou schránku nebo ohlášenou adresu pro doručování, doručuje se na

4. adresu místa trvalého pobytu