Obsah

Vodní hospodářství

Zákon č.: 254/2001 Sb.

Název zákona: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§: 6 odst. 4

Stručný popis činnosti: upravují, omezují, popř. zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami ve veřejném zájmu

 

Zákon č.: 254/2001 Sb.

Název zákona: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§: 19

Stručný popis činnosti: vedou evidenci jimi vydaných rozhodnutí

 

Zákon č.: 254/2001 Sb.

Název zákona: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§: 71 odst. 3 písm. a)

Stručný popis činnosti: zpracovávají povodňové plány v případech, kdy na jejich území může dojít k povodni

 

Zákon č.: 254/2001 Sb.

Název zákona: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§: 72 odst. 2, 3

Stručný popis činnosti: organizují povodňové prohlídky

 

Zákon č.: 254/2001 Sb.

Název zákona: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§: 76 odst. 2

Stručný popis činnosti: zpracovávají zprávu o povodni

 

Zákon č.: 254/2001 Sb.

Název zákona: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§: 77, 78

Stručný popis činnosti: vykonávají činnosti zde uvedené v době mimo povodeň i při povodni

 

Zákon č.: 274/2001 Sb.

Název zákona: o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§: 26 odst. 2 písm. a)

Stručný popis činnosti: ukládají provozovateli vodovodu nebo kanalizace povinnost veřejné služby podle § 22 v případech, kdy obec není provozovatelem

 

Zákon č.: 274/2001 Sb.

Název zákona: o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§: 26 odst. 2 písm. b)

Stručný popis činnosti: mohou rozhodnutím podle § 3 odst. 8 uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné

 

Zákon č.: 274/2001 Sb.

Název zákona: o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§: 36 odst. 4

Stručný popis činnosti: zajišťují, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o podmínkách pro uzavření smlouvy podle § 8 odst. 6 (o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod) uvedených v odstavci 3