Obsah

Územní plán Klimkovice

logo_fond_rozvoj

Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo dne 23. září 2009 pořídit nový územní plán a dne 28. dubna 2010 schválilo „Návrh zadání nového územního plánu města Klimkovic“. Zpracovatelem územního plánu byla na základě výběrového řízení vybrána fyzická osoba oprávněná k podnikání: Ing. arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST, IČ 41393163, Novinářská 3, 709 00 Ostrava.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integračního operačního programu.

Návrh územního plánu byl projektantem vypracován k červenci 2011. Následně byl návrh posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a byl projektantem doplněn v srpnu 2011 o Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Doplněný návrh ze srpna 2011 byl projednán pořizovatelem (Magistrátem města Ostravy, Útvarem hlavního architekta) a podle jeho požadavků na upravení byl vypracován upravený návrh územního plánu (duben 2015) dále ještě doplněn v rozsahu pořizovatelem zaslaných pokynů (leden 2016).

Územní plán Klimkovice byl vydán Zastupitelstvem města Klimkovice 2. 3. 2016 a nabyl účinnosti 29. 3. 2016.

 

 

I. Výrok

    I.1., I.2. Textová část (výrok), Etapa 1. - návrh

         I.1.,I.2. Textová část (výroková část) ÚP Klimkovice (varianta se sledováním změn)

    I.3. a) Výkres základního členění území

         I.3. a) Výkres základního členění území

         Legenda - I.3. a) Výkres základního členění území

    I.3. b) Hlavní výkres

         I.3. b) Hlavní výkres

         Legenda - I.3. b) Hlavní výkres

    I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

         I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

         Legenda - I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

    I.3. d) Výkres pořadí změn v území (etapizace)

        I.3. d) Výkres pořadí změn v území (etapizace)

         Legenda - I.3. d) Výkres pořadí změn v území (etapizace)

 

II. Odůvodnění

    II.1. Textová část odůvodnění (projektant) ÚP Klimkovice

          II.1. Textová část odůvodnění (projektant) ÚP Klimkovice (varianta se sledováním změn)

    II.2. a) Koordinační výkres

         II.2. a) Koordinační výkres

         Legenda - II.2. a) Koordinační výkres

    II.2. b) Výkres širších vztahů

         II.2. b) Výkres širších vztahů

         Legenda - II.2. b) Výkres širších vztahů

    II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

         II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

         Legenda - II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Odkazy