Navigace

Obsah

Nádvoří zámku, úspěšná realizace první etapy

Typ: ostatní
foto nádvoří Zámecké nádvoří je v našich představách místo, které by mělo být jednou z dominant Klimkovic. Realizací přípravné etapy jeho realizace jsme se tak dostali zas o krůček blíže k tak dlouho očekávanému cíli.
Obnova je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Nádvoří zámku, úspěšná realizace první etapy je již za námi

 

V zářijovém zpravodaji roku 2020 jsme vás informovali o překážkách, ale i o návrzích řešení, které provází tuto stavbu již od roku 2018. Tento článek se nebude věnovat minulosti, ale naváže na informace roku 2020 a přiblíží vám, co vše se změnilo a co nás ještě čeká.

 

Od podzimu roku 2020 probíhaly intenzivní jednání mezi městem Klimkovicemi, stavebním úřadem v Bílovci, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ostrava (dále jen „ÚOP NPÚ) a společností d21 architekti s.r.o., jako zhotovitelem řešení zadláždění nádvoří zámku V Klimkovicích „Architektonická studie“, varianta A, která byla zastupitelstvem města a ÚOP NPÚ odsouhlasena jako podklad pro zpracovaní navazující projektové dokumentace. Vše směřovalo k jedinému cíli, zkoordinovat všechny administrativní úkony a požadavky tak, aby nás nečekalo žádné další nepříjemné překvapení. Vzhledem k zastaveným pracím na již započaté stavbě nádvoří a všem změnám, které se udály, byl dohodou ukončen smluvní vztah s původním zhotovitelem stavby nádvoří. Musel se ověřit skutečný rozsah provedených prací a připravit řešení odkanalizování nádvoří včetně odvodu srážkových vod z poloviny střech zámku.

 

Počátkem roku 2021 tak bylo připraveno zadání pro projektovou dokumentaci, které bylo připraveno pro možnou realizaci ve dvou etapách – první etapa jako přípravná fáze, která zajistí opravu a přespádování srážkové kanalizace ve stávajících trasách, osazení /výměnu nových šachet na této kanalizaci a další potřebné související práce. Do druhé etapy projektu se pak zahrnuly ostatní nutné opravy související s již proběhlými pracemi v roce 2018 a celý nový návrh zadláždění nádvoří včetně přípravy podkladu.

 

Pro rok 2021 jsme si stanovili odvážný cíl – vypracování projektové dokumentace pod stavebním povolením a hlavně - do Vánoc zrealizovat první etapu a vybrané práce z druhé etapy tak, abychom přes zimu nechali „sednout“ podkladní vrstvy a eliminovali tak rizika do příštího roku spojená s pokládkou dlažby z pískovce. Navíc se nám pro tuto stavbu podařila získat individuální dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 0,5 mil. korun.

 

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu „Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích“ nabylo právní moci dne 20. 11. 2021. Mezitím se nám podařilo vybrat i zhotovitele stavby první etapy, kde nás potěšilo, že jsme mohli navázat na výbornou spolupráci se zkušenostmi ze stavby na mateřské školce na ul. 28. října. Nelehké úlohy realizace se tak na sklonku roku zhostila společnost INTOZA s.r.o., která dne 24. 11. 2021 zahájila, v součinnosti s ÚOP NPÚ, práce na první etapě. Technický dozor stavby si městský úřad zajistil vlastními silami (Ing. D. Jalůvková, Bc. V. Poledník) a náš čas strávený na nádvoří přispěl i k zajištění koordinace provozu městské policie a oblíbeného místního zámeckého vinného sklepa.

 

…a měli jsme štěstí, počasí nám přálo, a i přes některé nečekané nucené opravy původní stavby, jsme mohli dne 15. 12. 2021 ve 13:20 hod. převzít první etapu stavby „Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích“.

Dne 17. 12. 2021 bylo proto městem Klimkovice vyhlášeno výběrové řízení na časově, technicky i finančně náročnou druhou etapu této stavby a věříme, že rok 2022 bude rokem, kdy se zámecké nádvoří v Klimkovicích stane jeho dominantou.

 

Dovolte mi proto poděkovat za podporu a spolupráci: panu starostovi Jaroslavu Vargovi za nelehké břímě v jednání s ÚOP NPÚ a korektní přístup při eliminaci „hříchů z minula“, panu tajemníkovi Ing. Bc. Ladislavu Vaškovi za obchodní strategii, která umožnila vypracování projektové dokumentace i realizaci stavby první etapy v roce 2021, panu řediteli ÚOP NPÚ Mgr. Michalu Zezulovi, Ph.D. a panu Mgr. Jindřichu Hlasovi, vedoucímu odboru archeologie, za mimořádně korektní a vstřícný přístup, Moravskoslezskému kraji za přidělení individuální dotace, paní Alexandře Vavrečkové z odboru stavebního úřadu MěÚ Bílovec za konzultace a cenné rady pro vydání stavebního povolení, společnosti d21 architekti s.r.o za proklientský přístup při zpracování projektu, panu Martinu Hladkému ze společnosti INTOZA s.r.o. za zvládnutí stavby v extrémně krátkém čase a za ztížených podmínek a také celému MěÚ Klimkovice za pochopení, podporu a pomoc.

 

Ing. Dita Jalůvková

vedoucí odboru hospodářsko - technického


Vytvořeno: 22. 12. 2021
Poslední aktualizace: 13. 1. 2022 13:51
Autor: Správce Webu