Obsah

Izolační zeleň

Typ: ostatní
izolační zeleň Dokončení realizační investice - Výsadba izolační zeleně ve Václavovicích a nad portálem tunelu D1

Vážení spoluobčané, 

jak jste byli informováni již v prosincovém Zpravodaji, po dvou letech intenzivních jednání se podařilo trojici zástupců města: starostovi Jaroslavu Vargovi, tajemníkoví MěÚ Ing. Bc. Ladislavu Vaškovi a poradci starosty pro dopravu Ing. Františku Kopeckému dosáhnout finální dohody se zástupci společnosti Lidl Česká republika v.o.s., na jejímž základě se tato společnost zavázala financovat výsadbu izolační zeleně v rámci projektu „Snížení hlučnosti z dopravy v osadě Václavovice v k.ú. Klimkovice pomocí izolační zeleně“. Celý tento mimořádně náročný projekt, který byl realizován dokonce zcela nad rámec plánovaných investic města, byl zahájen předáním místa výsadby dne 26. 11. 2021, a to v lokalitě 1 – parcela č. 4137/3 a dále v rozšíření lokality 1 i na pozemcích p. č. 2714, 2717/2, 2762/9 a 2762/10 vše v osadě Václavovice k. ú Klimkovice.

Ač se to může zdát jen těžko uvěřitelné, celá tato investice města v hodnotě téměř 1,5 milionu Kč, byla fyzicky dokončena už v pondělí 20. 12. 2021 a k protokolárnímu převzetí díla zástupci města došlo o dva dny později.  

Ačkoli v uvedené lokalitě měla být dle projektu vysázena protihluková a protiemisní izolační zeleň v asi stěží představitelném počtu dřevin, a sice 136 ks stromů, které tvoří co do druhové skladby jak stromy listnaté, tak jehličnaté, a 2.544 ks různodruhových keřů, jak už to při realizaci často bývá, realita přináší změny. Nejinak tomu bylo i v tomto případě – projekt výsadby zcela nereflektoval odstupové vzdálenosti výsadby od hranic pozemků a ochranné pásmo dálnice, takže byť došlo ve václavovické lokalitě 1 k zahuštění výsadby, a vysázeno bylo 124 ks vzrostlých stromů a 2.130 keřů, měli jsme k dispozici ještě stovky dřevin k využití…

Řešení se ve spolupráci již zmíněných zástupců města, vedoucí odboru hospodářsko-technického Ing. Dity Jalůvkové a zástupců spol. Lidl Česká republika v.o.s. našlo - rozdílové počty stromů a keřů byly vysázeny na ploše určené v rámci komplexních pozemkových úprav k náhradní výsadbě izolační zeleně kolem portálu dálničního tunelu z „ostravské“ strany, pozemek parc. č. 4443 k. ú. Klimkovice. Zde bylo tedy vysázeno oněch dalších 12 listnatých a jehličnatých stromů a 414 různorodých keřů. Ke cti zhotovitelské společnosti dlužno dodat, že celý výsadbový prostor nad portálem tunelu ochránila proti okusům zvěře jednolitým oplocením připevněným na masívních dubových kůlech – viz fotografie níže.

Za všechny zúčastněné bych rád poděkoval společnosti Lidl Česká republika v.o.s. za profinancování celého projektu a vstřícnost při řešení kritických momentů v průběhu realizace a zhotovitelské spol. Lesný - Ostrava s.r.o. za mimořádně rychlou a vysoce kvalitní realizaci výsadby v obou výsadbových prostorách. Přínos celé investice je nejen v její protihlukové a protiemisní funkci, ale i v rozšíření zeleně ve městě Klimkovicích.

 

Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ


Vytvořeno: 23. 12. 2021
Poslední aktualizace: 23. 12. 2021 15:08
Autor: Správce Webu