Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Klimkovice > Městský úřad Klimkovice

Náplň činnosti odboru

  • Podklady pro sestavení rozpočtu města a provádění jeho změn během roku dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Vedení účetní evidence dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle Českých účetních standardů pro ÚSC č. 701 - 710.
  • Evidenci veškerého movitého a nemovitého majetku města
  • Zpracování měsíčních, pololetních a ročních výkazů pro MF a rozborů hospodaření pro jednání rady a zastupitelstva města
  • Zpracování závěrečného účtu města včetně finančního vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu
  • Peněžní styk s bankou - internetové bankovnictví
  • Podklady pro styk s pojišťovnou
  • Plnění úkolů vyplývajících z platných zákonů a vyhlášek, které mají vztah k bodům a) až i) náplně činnosti finančního odboru
  • Hospodaření města

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Králová Vladislava Příjmy města 556 420 079
Vožická Hana, Ing. Výdaje města 556 420 079
Kalužová Leona, Bc. Vedoucí odboru. Rozpočet města. 556 420 079