Střet zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice Městského úřadu Klimkovice.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. 

Žádost ke stažení (formát PDF, velikost 1MB)

Žádost ke stažení (formát MS Word, velikost 32kB)

 

Žádost lze podat

  • Osobně u evidenčního orgánu, tj. v úředních hodinách v budově Městského úřadu v Klimko­vi­cích, Lidická 1, 742 83 Klimkovice v kanceláři tajemnice městského úřadu (kanc. č. 9), nebo
  • Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  • Elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách Městského úřadu v Klimkovicích, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, a to v kanceláři tajemnice městského úřadu (kanc. č. 9).

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán, tj. tajemnice městského úřadu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • Používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • Neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru   elektronické podobě podle § 13 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

Za přestupek lze uložit pokutu do výše  50 000 Kč.

 

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem