Povinně zveřejňované informace

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 

 

1.
Oficiální název
Město Klimkovice
2.
Důvod a způsob založení
Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vzniklo město jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Klimkovice má samozřejmě delší historii, kterou najdete v rubrice Historie města.
 
Město má postavení právnické osoby,v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
 
Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Stát do záležitostí města může zasahovat výhradně a pouze zákonem. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
 
Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
 
Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“), kterou vykonává Městský úřad Klimkovice v základním rozsahu. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
3.
Organizační struktura
>>> 
4
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Lidická 1, 742 83 Klimkovice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Lidická 1, 742 83 Klimkovice
 
úřední hodiny
 
tel.
556 420 303
 
fax
556 420 259
 
Adresa internetové stránky
http://www.mesto-klimkovice.cz
  Adresa e-podatelny epodatelna@mesto-klimkovice.cz
  Další elektronické adresy podatelna@mesto-klimkovice.cz
5.
Případné platby lze poukázat
 
č. účtu
19-1764769359/0800
6.
00298051
7.
DIČ
CZ00298051 (město je plátcem DPH)
8. Seznam hlavních dokumentů  
8.1. Program rozvoje města na 2007 - 2011 >>> (bude doplněno později)
8.2.
Rozpočet
9.
Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
 
Ústně lze podat žádost:
 • Telefonicky
 • Osobně
 
Písemně lze podat žádost:
10.
Příjem žádostí a dalších podání
dtto bod č. 9
11.
Opravné prostředky
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Městským úřadem Klimkovice se podávají prostřednictvím tohoto městského úřadu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Lhůty a způsoby opravných prostředků stanovují zvláštní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád) a jsou vždy obsaženy v textu poučení jednotlivého rozhodnutí
 
2. Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ( t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Městský úřad Klimkovice.. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
 
3. Opravné prostředky proti rozhodnutím samosprávných orgánů města Klimkovic
Opravným prostředkem proti rozhodnutím samosprávných orgánů města Klimkovice v samostatné působnosti, která jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem (v případě obecně závazné vyhlášky v rozporu se zákonem), je podání písemného podnětu Ministerstvu vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Lhůta pro podání podnětu není stanovena. Další postup je upraven v ust. § 123 a 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Opravným prostředkem proti rozhodnutím samosprávných orgánů města Klimkovice v přenesené působnosti, která jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, je podání písemného podnětu Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava. Lhůta pro podání není stanovena.Další postup je upraven v ust. § 125 a 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
12.
Formuláře
13.
Návod pro řešení nejrůznějších
životních situací
Popisy řešení životních situací a jiné postupy
14.
Nejdůležitější předpisy
 
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
14.2. Vydané právní předpisy >>> Vyhlášky a nařízení
15.
Sazebník úhrad za poskytování
informací
15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy -
16.1. Vzory licenčních smluv -
17.
Výroční zpráva dle zákona č.
106/1999 Sb.
Zpráva za rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
18.
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
připravuje se...
 
 

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje město Klimkovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Městského úřadu Klimkovice.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

Odbor správní:

 • Matriční agenda - údaje dle § 14, 20, 21 zákona č. 301/2000 Sb. a údaje obsažené v listinách dle § 8 odst. věty druhé a matričních knihách dle § 23 zákona č. 301/2000 Sb. Citlivé údaje vedené v matričních knihách a sbírkách dle zák. č. 301/2000 Sb. a zákonů souvisejících Vyřizování stížností a vedení centrální evidence stížností krajského úřadu - jméno, příjmení, adresa stěžovatele
 • Přijímání a vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných orgánům kraje a vedení jejich evidence - jméno a příjmení, titul. datum narození, bydliště
 • Vydávání veřejných a jiných listin dle zákona č. 301/2000 Sb. a zákona č. 40/1993 Sb. - údaje dle § 8 odst. 5, 24, 29, 30, 31, 46 zákona č. 301/2000 Sb. a dle § 23 a 24 zákona č. 40/1993 Sb. Citlivé údaje vedené v matričních knihách a sbírkách dle zák. č. 301/2000 Sb. a zákonů souvisejících a citlivé údaje vedené ve státoobčanských spisech dle zák. č. 40/1993 Sb. a zákonů souvisejících
 • Vedení správního řízení na úseku přestupků- jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu a datum narození
 • Vedení správního řízení na úseku matrik a evidence obyvatel - jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu a datum narození, příp. další údaje dle zvláštních právních předpisů na uvedených úsecích
 • Informační systém evidence obyvatel (poskytování údajů z informačního systému, zavádění údajů do informačního systému, jiné úkony dle zákona č. 133/2000 Sb.) - údaje dle § 3 a 4 zákona č. 133/2000 Sb.
 • Volby – projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání
 • Vidimace a legalizace - jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti
 • Agenda veřejných sbírek - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, bezúhonnost – trestní, a to osob jednajících jménem právnické osoby (?)
 • Vedení spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb. - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu
 • Příjem a evidence písemností uložených ve spisovně úřadu, vyhledávání a vyřazování spisů - jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo
 • Vyvěšování dokumentů na úřední desku a elektronickou úřední desku dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. - jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození
 • Vedení evidence dle zákona č. 365/2000 Sb. Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo, číslo dokladu totožnosti

Odbor finanční:

 • Vedení účetnictví a financování, výkon funkce finanční kontroly podle zvláštního zákona - jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození v databázi externích subjektů.
 • Výkon finanční kontroly (správce rozpočtu) dle pověření podle zákona . 320/2001 Sb.- jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců
 • Vymáhání pohledávek - jméno a příjmení, titul,bydliště, rodné číslo, datum narození, číslo účtu a název peněžního ústavu, majetkové poměry
 • Administrace dotací poskytovaných městem Klimkovice

Odbor hospodářsko-technický:

 • Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek - jméno, příjmení, firma, IČ, DIČ, bankovní spojení
 • Příprava a uzavírání smluvních vztahů týkajících se majetku kraje - jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu (kupující, prodávající, směnitel, směňovatel, oprávněný, povinný, dárce, obdarovaný, nájemce, pronajimatel, výpůjčitel, půjčitel)
 • Při pořizování ÚPD - při práci s námitkami vlastníků nemovitostí a práci s připomínkami veřejnosti, při běžné korespondenci při výkonu veřejné správy - osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.
 • Správní řízení vedená podle zákonů č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 246/1992 Sb., správní řízení vedená podle zákonů č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení vedená podle zákonů č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení vedená podle zákonů č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení na úseku silničního hospodaření - jméno, příjmení, adresa, datum narození - jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, datum narození, rodné číslo (jen, je - li výslovně vyžadováno zákonem), číslo dokladu totožnosti nebo jiného průkazu, číslo bankovního účtu

Agenda tajemníka MěÚ:

 • Mzdová evidence zaměstnanců města Klimkovic a ředitelů příspěvkových organizací města - osobní údaje související se zpracováním mezd (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště, rodinní příslušníci, výše platových složek aj.)
 • Personální evidence zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu - osobní údaje související se vznikem a trváním pracovního poměru (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání praxe, údaj o bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. aj.)
 • Evidence odměn členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, refundace mzdy členů zastupitelstva kraje - osobní údaje související se zpracováním odměn členů orgánů města (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, zaměstnání, výše odměny, číslo účtu aj.)
 • Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení - osobní údaje předkládané zájemci o zaměstnání (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání praxe, údaj o bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. aj.
 • Zabezpečování a evidence řadových lékařských prohlídek a odborných školení - jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, zdravotní pojišťovna (pouze u lékařských prohlídek), pracovní zařazení
 • Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - osobní údaje z čestného prohlášení – oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů uvedené ve formuláři podle vyhlášky č. 578/2006 Sb.
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem